ALGEMENE VOORWAARDEN

BEDRIJFSGEGEVENS

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel – LSSI -, INNOVA VEG, COOP. V. informeert u dat het is geregistreerd in het register van coöperaties van de Valenciaanse Gemeenschap met nummer CV-2677, met de volgende identificatiegegevens:

Bedrijfsnaam: INNOVA VEG, COOP. v.

BTW-NUMMER: F54911771

Maatschappelijke zetel: C/ CAROLINA ÁLVAREZ, 41, B,.46023 – VALÈNCIA

Telefoon: +34 961172296

E-mail voor communicatiedoeleinden: legal@innovaveg.com

Innova Veg, Coop. V. kan opereren onder zijn eigen naam of onder zijn geregistreerd handelsmerk “VEGADÉNIA”.

Alle meldingen en communicatie tussen gebruikers en INNOVA VEG, COOP. V. zullen voor alle doeleinden als effectief worden beschouwd wanneer ze zijn gemaakt via de post of op een andere manier zoals hierboven beschreven.

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website www.vegadenia.com (hierna THE WEB), eigendom van INNOVA VEG, COOP. v.

Het browsen op de VEGADÉNIA-website schrijft de toestand van de gebruiker ervan toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd.

De website en haar diensten zijn gratis en open toegankelijk, echter INNOVA VEG, COOP. V. stelt het gebruik van sommige van de op haar website aangeboden diensten afhankelijk van het invullen van het bijbehorende formulier.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals het ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan INNOVA VEG, COOP. V., zonder dat de daarop betrekking hebbende exploitatierechten aan de gebruiker worden overgedragen die verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een correct gebruik van de website.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle aan INNOVA VEG, COOP meegedeelde gegevens. V. en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal reageren op INNOVA VEG, COOP. V. of tegen derden, voor alle schade die mocht ontstaan als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.

BELEID VAN LINKS EN VRIJSTELLINGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

INNOVA VEG, COOP. V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op THE WEB en verklaart dat hij in geen geval zal overgaan tot het onderzoeken van of enige vorm van controle uitoefenen over de inhoud van andere webpagina’s. . Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van pagina’s buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via de links.

INNOVA VEG, COOP. V. verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om alle schade te vermijden die, voor de gebruikers van THE WEB, zou kunnen voortvloeien uit het browsen ervan. Daarom INNOVA VEG, COOP. V. is in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker zou kunnen lijden tijdens het surfen op internet.

GEBRUIK VAN COOKIES EN STATISTISCHE GEGEVENS

Deze website kan gegevens van zijn bezoekers verzamelen door het gebruik van cookies , waar persoonlijke informatie met betrekking tot uw browsen wordt verzameld. Om duidelijk en precies te weten welke cookies we gebruiken, wat hun doeleinden zijn en hoe u ze kunt configureren of uitschakelen, raadpleegt u, indien van toepassing, ons Cookiebeleid .

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij op de hoogte is van de ontvangst van cookies, en desgewenst kan voorkomen dat deze op zijn harde schijf worden geïnstalleerd.

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACYBELEID

U wordt hierbij geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig verstrekt via de verschillende formulieren op het web, worden verwerkt door INNOVA VEG, COOP. V. met adres te C/ CAROLINA ÁLVAREZ, 41, BAJO, 46023 – VALÈNCIA, die voldoet aan de veiligheidsmaatregelen vereist door de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het doel van deze behandeling is dat beschreven in elk van de formulieren die zijn opgesteld op de webpagina waarop u ons uw gegevens hebt verstrekt.

De verstrekte gegevens worden niet aan derden overgedragen, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is, en worden bewaard voor de tijd die nodig is om aan uw verzoek te voldoen, zolang u ons niet anders vertelt door uw recht op verwijdering uit te oefenen, of voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om mogelijke verantwoordelijkheden aan te pakken die kunnen voortvloeien uit het vervullen van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

INNOVA VEG, COOP. V. zal geen enkel type “profiel” opstellen op basis van de verstrekte informatie. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van profielen.

Evenzo, INNOVA VEG, COOP. V. zal de gegevens annuleren of verbeteren wanneer ze onjuist, onvolledig of niet langer nodig zijn voor hun doel, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Zolang u ons niet anderszins op de hoogte stelt, zullen we begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging en dat we toestemming hebben om ze te gebruiken om loyaliteit op te bouwen in de relatie tussen de partijen .

De gebruiker kan de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de behandeling, gegevensoverdraagbaarheid en niet worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde beslissingen, met betrekking tot de te behandelen gegevens, uitoefenen voor de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling op het bovengenoemde adres , of per e-mail naar legal@innovaveg.com, met een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document. In het geval dat u geen voldoening heeft verkregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, dit is het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op https://sedeagpd. gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf .

INNOVA VEG, COOP. V. neemt redelijk betrouwbare en effectieve technische maatregelen, controles en procedures van fysieke, organisatorische en technologische aard, gericht op het behoud van de integriteit en veiligheid van uw gegevens en het waarborgen van uw privacy. Het aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die voortvloeit uit wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker.

Daarnaast zijn alle medewerkers met toegang tot persoonsgegevens opgeleid en op de hoogte van hun verplichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In de contracten die wij met onze leveranciers sluiten, nemen wij clausules op waarin zij verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waartoe zij uit hoofde van de gedane bestelling toegang hebben gekregen, alsmede om uitvoering te geven aan de beveiligingsmaatregelen technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten voor de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Al deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien om hun geschiktheid en effectiviteit te waarborgen.

Absolute veiligheid kan echter niet worden gegarandeerd en er is geen beveiligingssysteem dat ondoordringbaar is, daarom zullen we, in het geval dat informatie die wordt behandeld en onder onze controle staat als gevolg van een inbreuk op de beveiliging in gevaar komt, passende maatregelen nemen om dit te onderzoeken het incident, de controle-instantie en, in voorkomend geval, de gebruikers die mogelijk getroffen zijn, op de hoogte brengen, zodat zij de gepaste maatregelen nemen.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel in artikel 21, zullen we uw toestemming vragen om per e-mail reclameboodschappen uit te voeren waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. of door enig ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de toestemming(en) voor de verwerking van de hierboven vermelde gegevens, indien van toepassing, en op elk moment, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan, door u hiervan op de hoogte te stellen de verwerkingsverantwoordelijke op het/de aangegeven adres(sen).

WEBFORMULIER

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, wordt u geïnformeerd dat de persoonsgegevens die u ons via dit formulier verstrekt, worden verwerkt door INNOVA VEG, COOP. V., om uw verzoek te beheren, u meer gedetailleerde informatie en de producten te sturen in het geval van aankoop. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie .

  • Ik heb het privacybeleid van INNOVA VEG COOP V. gelezen en ga hiermee akkoord. evenals het verzenden van advertenties.
  • Ik heb het privacybeleid van INNOVA VEG COOP V. gelezen en ga hiermee akkoord. maar ik ben niet geïnteresseerd in het ontvangen van publiciteit.
Scroll naar boven